Doemberichten over hoe we binnenkort geen olie of aardgas meer zullen hebben, zijn overal en jammer genoeg ook waar. Dat komt deels omdat we de vraag naar grondstoffen bijna niet meer kunnen bijhouden. Uitdagingen om op een andere manier grondstoffen te verkrijgen, dienen zich steeds meer aan. Een goed uitgewerkt beleid voor een circulaire economie, door recyclage én het efficiënter omgaan met grondstoffen, is het antwoord dat we daarvoor nodig hebben. Het is goed voor het milieu, het biedt nieuwe kansen voor onze industrie en het verbetert onze concurrentiepositie.

 

Er zijn in Europa nog te veel lidstaten die ondermaats presteren op het vlak van recyclage

 

Goed in recyclage…
Vlaanderen staat aan de Europese top voor de inzameling en recyclage van afvalstoffen. Zo zamelt Recupel jaarlijks meer dan 10 kilo elektrisch en elektronisch afval in per inwoner. Vlaanderen beschikt bovendien over een sterk ontwikkelde, performante metaalrecyclage-industrie. Ook op het vlak van grondstoffenefficiëntie scoort onze industrie sterk. Uit een recente enquête van Agoria blijkt dat maar liefst twee op de drie bedrijven in de technologische industrie projecten hierrond hebben.

… maar niet overal
De bijdrage die onze industrie levert aan de circulaire economie is dus groot, maar er zijn nog uitdagingen. Zo ontbreekt het nog altijd aan een gelijk speelveld op Europees vlak. De geharmoniseerde implementatie van de afvalwetgeving blijft een struikelblok en er is een globaal gebrek aan handhaving. Het beleid op Europees vlak is vaak niet coherent met onder andere de REACH- en ROHS-wetgeving die obstakels creëert voor recyclage. Ook zijn er in Europa nog te veel lidstaten die ondermaats presteren op het vlak van recyclage. Hierdoor worden opportuniteiten voor de Vlaamse recyclagesector gemist door goedkope en minder performante recyclage in het buitenland.

 

Intelligente groene overheidsopdrachten kunnen de evolutie naar de circulaire economie verder stimuleren

 

Certificering is nodig
Deze hinderpalen moeten weggewerkt worden en we moeten focussen op kwaliteitsvolle recyclage. Een verplicht certificatiesysteem voor recyclagebedrijven kan een oplossing zijn. Recupel is hier voorloper door het verwijzen in zijn lastenboeken naar deze bestaande standaarden. De administratieve lasten voor een transportvergunning voor gecertificeerde bedrijven kunnen hierdoor verminderd worden. Afvalstromen die naar een gecertificeerd bedrijf vervoerd worden, zullen op een kwaliteitsvolle manier verwerkt worden en hoeven minder gecontroleerd te worden door de overheid. Hierdoor komen er middelen vrij bij de overheid om de handhaving te versterken.

Belangrijkste criterium = prijs
Niet alleen de recyclage moet beter, ook het gebruik van meer duurzame producten. Intelligente groene overheidsopdrachten kunnen de evolutie naar de circulaire economie verder stimuleren. Jammer genoeg is het belangrijkste criterium in de gunning vaak enkel de prijs waardoor de nieuwe businessmodellen vanuit de circulaire economie uit de boot vallen. Ook het verder stimuleren van ecodesign over de waardeketen is een must. Hier zullen dwingende technische regels eerder contraproductief zijn. Heel wat bedrijven uit de technologische industrie produceren immers complexe producten waarvoor reeds tal van voorschriften gelden die soms tegengesteld zijn. Daarom pleit Agoria voor een gebalanceerd, holistisch beleid rond ecodesign. Onze bedrijven zijn alvast vragende partij.